مقاله ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در بانکداری تکنولوژی محور از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اراک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی جهت شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در بانکداری تکنولوژی محور از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اراک)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداری تکنولوژی محور
مقاله ابعاد کیفیت خدمات
مقاله رضایت
مقاله وفاداری
مقاله سادگی
مقاله اطمینان
مقاله امنیت
مقاله راحتی
مقاله خدمات مشتری
مقاله دانش کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی زاده نادره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: موجودی امین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: همزمان با ظهور اینترنت، بانک ها در چرخه عمر خود از مرحله سنتی عبور کرده و به مرحله بانکداری مدرن رسیده اند. به دنبال این گذار، بانک ها با تکنولوژی های بانکداری متعددی آشنا شدند. اما همواره دغدغه اصلی در استفاده از این تکنولوژی ها، سنجش میزان کیفیت آن ها و تاثیر آن، بر رضایت و وفاداری مشتریان بوده است. از این رو هدف این تحقیق ارائه مدلی است که توانایی سنجش کیفیت در هر نوع از تکنولوژی های بانکداری (خواه تکنولوژی هایی که هم اکنون در حال به کارگیری است، خواه تکنولوژی هایی که در آینده متولد خواهند شد) را داشته باشد.
روش تحقیق: ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اراک به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، به شناسایی ابعاد کیفیت خدمات بانکداری تکنولوژی محور در جامعه آماری پرداخته شد و سپس با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، به بررسی تاثیر هر یک از متغیرها بر رضایت و وفاداری مشتریان در محیط نرم افزار لیزرل پرداخته شد. این تحقیق در فصل بهار سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.
نتایج: ۸ بعد (سادگی، اطمینان، امنیت، سفارشی بودن، جامع بودن، راحتی، خدمات پشتیبانی و دانش کارکنان) به عنوان ابعاد کیفیت خدمات در بانکداری تکنولوژی محور شناسایی شدند. و در ادامه به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد هشت گانه بر رضایت و وفاداری مشتریان پرداخته شد.
کاربردهای مدیریتی: با توجه به این که مدل تحقیق حاضر، بدون توجه به نوع تکنولوژی به کار گرفته شده در بانک، به شناسایی ابعاد کیفیت خدمات پرداخته است، قابلیت کاربرد برای هر نوع تکنولوژی را دارد و یک مدل کلی محسوب می شود.
نوآوری پژوهش: این تحقیق مدلی کلی جهت شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در بانکداری تکنولوژی محور را ارائه می کند.