مقاله ارائه مدلی برای سنجش کیفیت سخت افزار و نرم افزار خدمات در صنعت بانکداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی برای سنجش کیفیت سخت افزار و نرم افزار خدمات در صنعت بانکداری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخت افزار
مقاله نرم افزار
مقاله کیفیت خدمات
مقاله صنعت بانکداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خدمات مستلزم درگیری ذهنی زیاد مصرف کننده در فرآیند مصرف می باشد. هنگامی که مشتری خدمتی را تجربه می کند، ارزیابی او از کیفیت خدمات تغییر خواهد کرد. هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی برای سنجش کیفیت سخت افزار و نرم افزار خدمات بانکی برای صنعت بانکداری ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان بانک های خصوصی و دولتی در محدوده شهر تهران است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. پس از انجام مطالعه ای مقدماتی، حجم نمونه در سطح خطای پنج درصد برابر با ۵۵۱ برآورد شد. به علاوه، برای تکمیل پرسشنامه ها و گردآوری اعضای نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد، که بعد سخت افزاری و نرم افزاری مولفه های مهمی برای کیفیت خدمات می باشند. به علاوه، بعد سخت افزاری وزن بیشتری نسبت به بعد نرم افزاری در شکل دهی به مفهوم کیفیت خدمات بانکی را دارا است.