مقاله ارائه مدلی برای تعیین ساختار سررسید بدهی شرکت های ایرانی بر اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی برای تعیین ساختار سررسید بدهی شرکت های ایرانی بر اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سررسید بدهی
مقاله تولید ناخالص داخلی
مقاله تورم
مقاله عرضه پول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی حسنعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی در شرکت انتخاب ترکیب مناسب بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت است. این ترکیب ممکن است تحت تاثیر عوامل درون شرکتی و یا عوامل کلان اقتصادی قرار گیرد. از این رو، هدف این تحقیق بررسی تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین شده است؛ در فرضیه اول تاثیر تولید ناخالص داخلی بر ساختار سررسید بدهی، در فرضیه دوم تاثیر نرخ تورم بر ساختار سررسید بدهی و در فرضیه سوم تاثیر عرضه پول بر متغیر مذکور مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها، یک مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت ۹۲ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تایید فرضیه اول و سوم و رد فرضیه دوم با استفاده از داده های تابلویی است. یافته های پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معنی دار بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سررسید بدهی وجود دارد. همچنین بین عرضه پول و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. علاوه بر این بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی هیچ گونه رابطه ای مشاهده نشد.