سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی قاسمی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد
سیدمهران شرفی – هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
محسن قاسمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لار

چکیده:

پیمانه بندی یکی از مشخصه های کیفی مهم جهت دستیابی به قابلیت نگهداری قابلیت استفاده مجدد قابلیت حمل و قابلیت تعامل است یکی ازفاکتورهای مهم و حیاتی که معماران نرم افزار باید درطراحی سیستمهای نرم افزار پیچیده مورد توجه قراردهند درجه پیمانه بندی است درجه پیمانه بندی به معیارهای مختلفی از قبیل انسجام یا میزان وابستگی عملیات داخل یک پیمانه و پیوستگی یا میزان ارتباط مولفه های مختلف به همدیگر وابسته است دراینم قاله متریکی پیشنهاد داده می شود که معماران با استفاده از آن میتواننددرجه پیمانه بندی معماری طراحی شده را اندازه گیری کنند از مزیت های متریک پیشنهادی اندازهگ یری درجه پیمانه بندی با توجه به معیارهای تغییر پذیری و کارایی است.