سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران رحیم اف – استاد یار دانشکده عمران(راه وترابری )، دانشگاه آزاد اسلامی واحدجنوب، م
ایمان زهره وند – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری

چکیده:

سیاست ایمنی راه بر این است که کشته های جاده ای در طول سال های ۲۰۰۰ توزیع اولیه ای منطقه ای این هدف یک شکل بوده است، بطوری که همه مناطق بدون توجه به یادداشت های پیشین به تعداد حوادث مرگ بار تقسیم شده است.یکروشساده توزیع تلاشمورد نیاز بری رسیدن به اهداف اتحادیه اروپا برای نصف کردن حادثه های % مرگ بار در منطقه با سهم بیشتری از تصادفات مرگبار( نسبت به جمعیت) که هدف بزرگ آن کاهش ۵۰ای تصادفات مرگبار است می باشد پیشنهاد شده است.توابع توزیعی که در اینجا استفاده شده بر اساس معکوستوابع لگاریتمی انتخاب شده از میان چندین تابع آنالیز شده مختلف در بررسی اولیه بدست آمدهاست. استفاده از توابع توزیع وزنی از سال ۲۰۰۰ توسط اتحادیه اروپا در رویه های دیگری از قبیل استفاده از انرژی قابل تجدید، بکار برده شده است.