سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی مرآتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

به منظور اولویت بندی سیستم ها و انتخاب سیستم بهینه حمل و نقل، نیازمند به کسب اطلاعات برای گرفتن تصمیمی مناسب می باشد. این اطلاعات می تواند از روشهای مختلف حاصل شود. شیوه معمول در گردآوری اطلاعات در تصمیم گیری های چند معیاره، بهره گیری از روش پرسشنامه ای می باشد که مبتنی بر نظرات متخصصین حمل و نقلی است. این شیوه اگرچه شیوه ای معمول است اما دارای معایبی نیز می باشد. مهمترین عیب این شیوه، عدم تطبیق دقیق اطلاعات گردآوری شده با مساله مورد نظر می باشد، به خصوص در مسائلی که مطالعه موردی مد نظر است. در این مقاله به منظور رفع این نقص، از روشی نوین تحت عنوان ماتریستصمیم گیری بهره گرفته شده است. برای این منظور پساز بررسی و مطالعه شهر قم و با در نظرگیری شاخصهای ارزیابی و بهره گیری از شاخصموثر در انتخاب سیستم ۱۲ منابع اطلاعاتی معتبر در این زمینه، این ماتریستشکیل داده شده است. این ماتریس بر مبنای ها ارائه شده است و می تواند مبنای مقایسه سیستم های مختلف حمل و نقلی مورد استفاده در شهر قم باشد.