سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی استادی جعفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، شرکت مهندسی مشاور آتیهساز شرق
محسن طاهری نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورا
حامدرضا حیدری می آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

ازدیاد جمعیت و توسعه شهرنشینی، تمایل افراد و بخشهای مختلف جامعه جهت دسترسی به تسهیلات حمل و نقل، به طور روزافزون افزایش یافته است. توجه انسانها از دیرباز به مقوله جابجایی مسافر و کالا از یک سو و افزایش تقاضا و نیازهای جوامع از سوی دیگر، منجر به رشد و تقویت معضلات اقتصادی نظیر هزینههای کلان مستقیم و غیرمستقیم وارد آمده به کاربران و گردانندگان مانند هزینههای تصادفات، آلودگی هوا و صوت، تراکم وسایلنقلیه و انرژی، عدم برابری و رفاه، بهره-وری و کارایی در حمل و نقل درونشهری گردیده است. اگرچه مفهوم توسعه با رویکرد اقتصادی از مدتها پیشمورد توجه کشورهای جهان بوده است، لیکن با ورود ادبیات توسعه پایدار در مجامع بین-المللی و مقبولیت آن، در سالیان اخیر تلاشهای فراوانی در خصوص تبیین و تعمیم مقوله اقتصادی توسعه پایدار در سایر بخشها ازجمله حمل و نقل شده است. در مقاله حاضر، با درنظرگیری عوامل موثردر حمل و نقل شهری از دیدگاه اقتصادی، جهت تسهیل در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسط مسئولین و سازمانهای دستاندرکار حمل و نقل، شاخصهای جامعی جهت اندازهگیری و ارزیابیوضعیت کنونی سامانه های حمل و نقل شهری ارائه شده است.