سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی استادی جعفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حملونقل، شرکت مهندسی مشاور آتیه ساز شرق
محسن طاهری نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حملونقل، شرکت مهندسی مشاور آتیه ساز شرق
حامدرضا حیدری می آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حملونقل، گروه بهره برداری راه روستایی وزارت

چکیده:

با ازدیاد جمعیت و توسعه شهرنشینی، تمایل افراد و بخشهای مختلف جامعه جهت دسترسی به تسهیلات حمل ونقل، به طور روزافزون افزایش یافته است. توجه انسانها از دیرباز به مقوله جابجایی مسافر و کالا از یک سو و افزایش تقاضا و نیازهای جوامع از سوی دیگر، منجربه رشد و تقویت معضلات اقتصادی نظیر هزینههای کلان مستقیم و غیرمستقیم وارد آمده به کاربران و گردانندگان مانند هزینههای تصادفات، آلودگی هوا و صوت، تراکم وسایلنقلیه و انرژی، عدم برابری و رفاه، بهرهوری و کارایی در حملونقل درونشهری گردیده است. اگرچه مفهوم توسعه با رویکرد اقتصادی از مدتها پیش مورد توجه کشورهای جهان بوده است، لیکن با ورود ادبیات توسعه پایدار درمجامع بینالمللی و مقبولیت آن، در سالیان اخیر تلاشهای فراوانی در خصوص تبیین و تعمیم مقوله اقتصادی توسعه پایدار در سایر بخشها ازجمله حملونقل شده است. در مقاله حاضر، با درنظرگیری عوامل موثر در حملونقل شهری از دیدگاه اقتصادی، جهت تسهیل در امر سیاستگذاری و برنامهریزی توسط مسئولین و سازمانهای دستاندرکار حملونقل، شاخصهای جامعی جهت اندازهگیری و ارزیابی وضعیتکنونی سامانههای حملونقل شهری ارائه شده است.