سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
سعید بزرگمهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه گیلان
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

شرایط طبیعی ایران و نحوه احداثسازه ها در کشور ایجابمیکند که مسئله مقاوم سازی یا به عبارتی بهسازی سازه ها در مقابل آثار زلزله به طور جدی در دستور کار قرارگیرد. در این مقاله با استفاده از یکمعیارعلمی شاخصی برای درکصحیح رفتار حقیقی سازه های فلزی در برابر زلزله ارائه شده است. با مشخصشدن این شاخصمعیارهای لازم برای مقاومسازی و بهسازی لرزه ای نیز ترسیم میشوند. برای محاسیه شاخص خرابی سازه های فلزی محققین روابط زیادی را با انجام محاسبات آزمایشگاهی ارائه نمودهاند. از اینرو استفاده از این روشها در سطح وسیع امکان پذیر نبوده و باید در نحوه تنظیم و محاسبه آنها تغییراتی ایجاد نمود. در روشاصلاح شده ، رابطه پاپادولوسمبنای عمل قرار گرفته است. این روشبا استفاده از روشهای حل دقیق و مقایسه ای مورد ارزیابی قرار گرفته و این روشبا استفاده از ضریبتصحیح ژئوتکنیکلرزه ای اصلاح شده است. از دیدگاه دیگر برای محاسبه معیارهای این رابطه از روش تحلیل غیرخطی استاتیکی استفاده شده است.تشخیصحد اولین شکستو تخریب کل سازه، بر مبنای تشکیل مفاصل پلاستیکدر ستونها استوار می باشد. برای اینکه شاخصکیفی خرابی، ساده و در عین حال کاربردی ارائه شود، با انجام تحلیلهای آماری و نظرسنجی، روش کارآمد در قالب روش کیفی برای اولین بار ارائه شده است. استفاده از این روش بسیار آسان و در عین حال با دقت مناسب میباشد. با انجام مطالعه عددی بر روی سه مدل مشخص گردید اختلافروشجدید ارائه شده با روشاصلاح شده پاپادولوسحداکثر تا ۹/۵% میباشد. این امر مؤید آنست که روش کیفی ارائه شده، مناسب برای استفاده در سطح وسیع میباشد