سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید قره باقی – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

َشرایط نزدیک به تشدید قوی یکی از علل افزایش تداخل بین مودهای نوسانی سیستمهای قدرت است این تداخلها می تواند باعث ایجاد رفتاردینامیکی پیچیده و عملکرد پیش بینی نشده کنترل کننده های سیستم شود دراین مقاله مساله پیش بینی عملکرد و جایابی پایدارساز سیستم قدرت PSS درشرایط نزدیک به تشدید قوی دریک سیستم قدرت نمونه چهارماشینه با استفاده از تحلیل های مودال خطی مورد بررسی قرارگرفته است دراین سیستم دراثر تشدید عملکرد PSS ها برپایداری مود بین ناحیه ای شدیدا به دو عامل مکان PSS و نقطه کارسیستم وابسته می شود طوریکه عملکرد PSS تعدادی ازواحدهای تولیدی منجر به ناپایداری این مود میگردد نشان داده شد هاست که دراین شرایط روشهای م تداول جایابی PSS دچار خطا شده و دربازه ای ازنقاط کار سیستم منجر به ناپایداری شدید مود بین ناحیه ای می شود دراین مطالعه استفاده از قسمت حقیقی عامل مشارکت به عنوان شاخصی کارآمد درجایابی PSS ها معرفی شده است.