سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن کیا – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ایمان گروهی ساردو – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مهرداد ستایش نظر –
محمدصادق سپاسیان –

چکیده:

در این مقاله هدف ارائهی ساختاری جدید جهت برنامه-ریزی تعمیرات واحدهای تولید هماهنگ با مسئله برنامه ریزی توسعه تولید میباشد. در روش ارائه شده مسئله تعمیرات واحدهای تولید به عنوان یک زیر برنامه از مسئله برنامهریزی توسعه تولید GenerationExpansion Planning= GEP در نظر گرفته شده است. در این روش جواب بهینه حل مسالهGEP به عنوان ورودی برای برنامهریزی تعمیرات واحدهای تولید در افق برنامهریزی مورد نظر تعریف شده است؛ تابع هدف مورد استفاده کاهش همزمان هزینه بهرهبرداری و هم سطحکردن میزان ظرفیت رزرو و همچنین ریسک-پذیری سیستم (با کاهش هزینه انرژی تامین نشده) می-باشد. با توجه به اینکه مسئله تعریف شده یک مسئله بهینه سازی چند هدفه است، از یکی از روشهای بهینه سازی چند هدفه مناسب به نام روش ژنتیک -فازی برای اینبهینه سازی استفاده شده است. الگوریتم معرفی شده بر روی یک شبکهی تست نمونه پیاده سازی شده و نتایج آن ارائه گردیده است.