سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مطهره ابراهیم زاده ادیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
فرهاد حسین زاده لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گروه ریاضی، تهران، ایر
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران

چکیده:

در این مقاله کارایی نسبی تصمیم گیرنده دو مرحله ای در مدل جمعی بر اساس ناحیه اطمینان محاسبه می شود. مدلهای ارائه شده برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای به دلیل استفاده مستقیم از مدل CCR کسری (charnes et al. 1978) معمولا قادر به محاسبه کارایی نسبی نیستند. لذا جهت رفع این مشکل با در نظر گرفتن مدلهای ارئه شده به عنوان مدلهای DEA با ناحیه اطمینان و استفاده از مدل max_min به تخمین کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ای پرداخته می شود. در نهایت اعتبار روش توسط قضایایی بیان می گردد.