سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مطهره ابراهیم زاده ادیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
فرهاد حسین زاده لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

دراین مقاله کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دومرحله محاسبه میشود مقالات ارایه شده برای محاسبه کارایی واحدهای دو مرحله ای به علت بکارگیری مستقیممدلهای کسری برای محاسبه کارایی عموما قادر به محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده نبودند دراین صورت تشکیل مرزکارایی و لذا تعیین واحدهای بهبود یافته میسرنمی گردد دراین مقاله با درنظرگرفتن مدل مضربی ارایه شده توسط کائو وهوانگ برای محاسبه کارایی واحدهای دومرحله ای به عنوان یک مدل تحلیلی پوشش داده با ناحیه اطمینان نوع دوم و استفاده ازمدلهای max-min براورد کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دومرحله ای انجام خواهد شد.