سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی روح الامینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان
محسن محمدیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان
یوسف رضاجعفریان – دانشگاه شهید باهنر کرمان
بتول شیخ شعاعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

چکیده:

چکیده-در این مقاله به ارائه یک رویکرد هماهنگ اقتصادی و ایمنی در برنامه ریزی تولید نیروگاه ها پرداخته شده است که در قالب یک مسئله بهینه سازی غیرخطی به برنامه ریزی تولید نیروگاه ها در سطوح مختلف بار پرداخته و کمینه سازی هزینه های بهره برداری با قید پایداری استاتیکی ولتاژ را مورد توجه قرار میدهد. روش مزبور بر روی شبکه ۱۴ شینه IEEE پیاده سازی گردیده است که در آن حد پایداری استا تیکی و هزینه ه ای بهره برداری در سطوح مختلف بار با نتایج حاصل از بکارگیری دیگر روشهای برنامه ریزی تولید نیروگاه هامقایسه شده است. نتایج حاصله نشان از مزیتهای عمده روش مذکور دارد