سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی عامری – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
طاهره عامری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع علم و صنعت ایران
عمران محمدی – هیئت علمی و استادیار دانشکدهی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

محاسبه و بهبود قابلیت اطمینان به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای کاهش بهای تمام شده و موفقیت در دنیای رقابتی امروز است که به طور گستردهای مورد توجه صنایع و پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا توجه به جایگاه ظرفیت عملیاتی تسهیلات مورد کم توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش به دنبال لحاظ نمودن این امر در مدلسازی قابلیت اطمینان هستیم. توابع قابلیت اطمینان عمدتاً بر اساس زمان و یک سری پارامترهای ثابت بیان میشوند، که این پارامترهای ثابت به شرایط ذاتی دستگاه بستگی دارد. مقولهای که در بیان این توابع مغفول واقع شده است، عوامل محیطی میباشد. از جمله این عوامل محیطی میتوان به وضعیت سایر دستگاهها و گلوگاه خط اشاره کرد. بر اساس علم تئوری محدودیتها( TOC ) گلوگاه به قسمتی از خط تولید گفته میشود که کمترین ظرفیت عملیاتی تولید را دارد. در این مقاله، تاثیر سرعت دستگاه بر قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است؛ که در نهایت یک رابطه برای محاسبهی قابلیت اطمینان بر حسب سرعت بیان شده است.