سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی درگاهی – کارشناسی ارشد – دانشگاه مازندران
حسنعلی آقاجانی – استادیار -دانشگاه مازندران
سیدفاضل موسوی – کارشناسی ارشد -دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نواحی ساحلی بسترساز فعالیتهای گسترده اقتصادی و اجتماعی در جهان بهشمار میروند. از طرفی با توجه به گسترده بودنِ مسائل و مشکلات این مناطق، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، برای رفع این مشکلات با چالش جدی مواجه شده است. تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی ترکیبی از تکنیکهایMCDM به بررسی و تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در راستای برقر اری مدیریت یکپارچه در نواحی ساحلی استان مازندران بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع مرتبط با پژوهش حاضر از نظرات تعداد ۶نفر از کارشناسان استفاده شده است. یافتههای حاصل از پیادهسازی تکنیکFAHP بیانگر اهمیت بالای مشکلات طبیعی در راستای برقراری مدیریت یکپارچه در نواحی ساحلی استان مازندران میباشد. در پایان محققین با استفاده از روشFVIKOR چهار شهر ساحلی استان مازندران را بر اساس مشکلات مطروحه رتبهبندی کردهاند