سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن محمدی – دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
مجید اسماعیلیان – دکتری مدیریت صنعتی
مسعود ربیعه – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تصمیم گیری چندمعیاره فرایند جستجو برای انتخاب بهترین گزینه ازمیان مجموعه ای ازگزینه های ممکن تحت معیارهای گوناگون و متضاد می باشد تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتریک ارزیابی بهره وری می باشد که به ارزیابی بهره وری واحدهای تصمیم گیرنده درمقایسه با سایرواحدهای تصمیم گیرنده می پردازد درروشهایتصمیم گیری چندمعیاره دربسیاری مواقع مقادیر نهایی گزینه ها به حدی بهم نزدیک است که نمی توان باقاطعیت گزینه برتر را مشخص نمود ازاین رو درپژوهش حاضر به حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پرداخته میشود به این صورت که گزینه ها به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده درنظرگرفته می شود و معیارهای مثبت و منفی به ترتیب به عنوان خروجی و ورودی هرواحد لحاظ میگردند. همچنین وزنهای حاصل ازآنتروپی به منظور کنترل وزن ورودی ها و خروجی ها به مدل اضافه می گردند نتایج حاصل ازحل مدل تحلیل پوششی داده ها وروش تاپسیس نشان دهنده برتری تحلیل پوششی داده ها درتفکیک گزینه های برتر میب اشد.