سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن بحرالعلوم – دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
کاظم نقندریان –

چکیده:

انتخاب تامینکننده از جمله مسائلی است که معیارهای فراوانی بر آن تاثیرگذار است و در ادبیات با توجه به اهداف وسیاستها، از معیارها و روشهای متفاوتی برای انجام این امر استفاده شده است. این مساله عموما در قالب انتخاب تامینکنندهبرای تولید انبوه موردنظر قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی شیوه انتخاب تامینکنندگان محصولات نمونه مهندسی اولیه و عوامل تاثیرگذار بر آن پرداخته میشود. ما با توجه به نظرات خبرگان، در قالب تصمیمگیری گروهی و با استفاده از مفاهیم فازی، رویکردی جهت انتخاب تامینکنندگان اجزای مختلف یک محصول نمونه مهندسی اولیه ارائه نمودهایم. در ادامه با انجام مطالعه موردی در شرکت تحقیقات، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)، به پیادهسازی رویکرد پیشنهادی پرداخته شده است.