سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی برومندنیا – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
حسن رشیدی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

یکی از چالشهای روش چابکی xp توجه کم به معماری نرم افزار است دراین مقاله بر مبنای قوانین احتمال روشی برای این چالش ارائه می گردد ابتدا صفات کیفی و رویکردهای معماری ماتریس ارزش معماری را تشکیل میدهند هر عنصری از این ماتریس نشان دهنده ارزشی برای یک رویکرد بوده و طبق روش فرایند تحللی سلسله مراتبی AHP مقدار دهی می شوند با اعمال وزن صفات بر ماتریس فوق بردار ارزش حاصل می گردد که هر عنصر آن نشان دهنده ارزش یا میزان تاثیر هررویکرد دردستیابی به آن دسته از صفات کیفی معماری نرم افزار می باشد با توجه به اینکه بردار ارزش ازتوزیع احتمال نرمال تبعیت می کند چگالی احتمال ارزش عناصر آن بیشتر حول میانگین جمع میشوند.