مقاله ارائه رویکرد احتمالاتی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارائه رویکرد احتمالاتی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله رویکرد احتمالاتی
مقاله معیارهای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشفته پریساسادات
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ حداد امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، به منظور تحلیل آثار منفی پدیده تغییر اقلیم، با ارائه رویکرد جدید احتمالاتی به ارزیابی اثرات بر جریان رود پرداخته شده است. برای تولید نمایشنامه اقلیمی در دوره های آتی، شبیه HadCM3 تحت نمایشنامه انتشارA2  به کار گرفته می شود. با معرفی گروه های زمانی متغیرهای اقلیمی در دوره های آتی به شبیه آبشناسیIHACRES ، نمایشنامه شبیه سازی جریان بلندمدت تولید می شود. با برازش توزیع های مختلف آماری بر رواناب های تولیدی، و با استفاده از آزمون های نکویی برازش، مناسبترین توزیع آماری در هر ماه انتخاب، و فراسنج های آماری مربوطه استخراج و با فراسنج های آماری رواناب حوضه در دوره پایه مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهند که متوسط رواناب سالانه بلندمدت در سه دوره آتی نسبت به دوره پایه، کاهش می یابد. به رغم کاهش حجم کل رواناب در دوره های آتی نسبت به دوره پایه، این کاهش به جریان های متوسط و زیاد مرتبط می شود، و در جریان های کم، حجم کل رواناب سه دوره آتی نسبت به دوره پایه، به ترتیب به میزان ۴۷، ۴۱ و ۱۴ درصد افزایش می یابد. برای بررسی بیشتر ارزیابی اثرات ضروری است همبستگی گروه زمانی با استفاده از احتمال انتقال جریان نیز مورد بررسی قرار گیرد. پس از گسسته سازی جریان رود، به منظور مقایسه احتمال انتقال جریان در هر یک از دوره های آتی با جریان دوره پایه در هر ماه، از معیارهای عملکرد استفاده می شود. این رویکرد در رود آید و غموش، آذربایجان شرقی به کار گرفته شد. نتایج حاصله نشان از پایین بودن ضریب همبستگی و بالا بودن شاخص های خطا دارد.