سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا قوی جربزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی پورعبائیان اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی ، دانشگاه علم و فرهنگ تهران،
رسول سجاد – استادیار دانشکده مهندسی مالی ، دانشگاه علم و فرهنگ تهران،

چکیده:

در روشهای TOPSIS معمول و قدیمی، جوابهای بدست آمده برای گزینهها غالبا به صورت برداری بیان میشوند. یکی ازمهمترین مراحل در روشهای تصمیمگیری گروهی مشخص کردن اهمیت منسوب به هر تصمیمگیرنده است. در این پژوهش قصد داریم وزنهای مربوط به تصمیمگیرندگان را به وسیله تصمیمهای تکی که از طریق روش TOPSIS گسترش یافته با استفاده از اعداد فازیتعیین شده است بدست آوریم. در ادامه به منظور راحتی محاسبات با بهره گیری از روش مجموع میانگین وزنی ) GMI ( اعداد فازی را بهاعداد قطعی تبدیل می کنیم و از روش TOPSIS جدید جهت حل مسئله به وجود آمده بهره می بریم. در انتها یک مثال عددی براینشان دادن توانایی عملی روش توسعه داده شده آورده شده است