سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی دقیق – شرکت مهندسی موج گستر آفاق نیرو(مگانیر)
رحیم عجبی فرشباف – شرکت مهندسی موج گستر آفاق نیرو (مگانیر)
حجت حاتمی – گروه مهندسی قدرت-موسسه آموزش عالی سراج
محمدباقر بناءشریفیان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله دو روش کنترلی موتورIPM مبتنی برSVMDTC ارائه شده و مقایسه کاملی بین این دو روش و روش DTC معمول در دو سطح فرکانس کلیدزنی مختلف صورت گرفته است. گشتاور و شار توسط کنترل کننده های PI تنظیم شده و بردار ولتاژ استاتور توسط بخش SVMتولید می گردد. تخمین گر شار و گشتاور مورد استفاده نیز بر مبنای مفهوم شار روتور توسعه یافته است، که شامل معادلات مدل ولتاژ و جریان بوده و امکان تخمینت دقیق شار استاتور را فراهم م یسازد. نتایج حاصل از شبیه سازی ها، کاهش چشمگیر در رپیل شار و گشتاور نسبت به روش DTCمعمول را نشان می دهند. همچنین اعوجاج مربوط به جریان ها نیز با توجه به کاهش رپیل شار و گشتاور در این روش به شکل بسیار مناسبی کاهش یافته و جریان های نزدیک به سینوسی را ایجاد با دو کنترلر می کند. از دیگر مزایای این ساختارها دست یابی به فرکانس ثابت کلید زنی است . ساختارSVMDTCبا دو کنترلرPI امکان کنترل مجزا شار و گشتاور را فراهم ساخته و ریپل گشتاور و اعوجاج هارمونیکی جریان را نسبت به ساختار SVMDTCبا یک کنترلر PI به مقدار کمی بهبود م یبخشد.