سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی کبیری رنانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد هاشمی دزکی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ باباملک قرهپتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید فتحی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مسئله پایداری خصوصاً پایداری گذرا در شبکههای قدرت یکی از مهمترین موضوعاتی است که به آن در مراجع علمی پرداخته میشود. چرا که پایداری گذرای سیستم قدرت ضامن عملکرد پایدار شبکه قدرت در شرایط خطا میباشد . در این مقاله یک خط انتقال ولتاژ بالای جریان مستقیم (HVDC) با مبدلهای کنترل ولتاژ (VSC) در نظر گرفته شده است و با اعمال روش کنترلی مناسب به مبدلها و مقایسه نتایج شبیه – سازی با حالتی که روش کنترلی بیان شده در این مقاله به خط HVDC اعمال نمیشود، کارآیی روش بیان شده در افزایش پایداری گذرای شبکه نشان داده شدهاست.