سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عماد یساری – کارشناس ارشد سازه
میثم حسین زاده – کارشناس ارشدسازه
محمد فدویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

همواره سعی شده است به منظور تعیین دقیق نیروهای حاصل از زلزله به روش بهتر و مطمئن تر ارایه گردد درابتدا روشهای بسیار ساده ای شکل گرفت که امروزه مهمترین آنها با نام روش استاتیکی معادل مشهور است به مرور و با تحقیقات بیشتر مشخص شد که این روشها جوابگوی نیازهایواقعی نمی باشند و بنابراین تحلیل های دینامیکی شکل گرفته که مهمترین آنها روشهای تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی هستند درروش طیفی نتایج حاصل از تحلیل سازه بدونعلامت می باشند و این موضوع سبب میشود که نتایج حاصل از طراحی دور ازواقعیت بوده و به نتایجی غیرایمن یا غیراقتصادی منجر شود و این موضوعی است که بسیاری از مهندسین طراح سازه به آن توجهی نمی کنند درروش پیشنهادی نیروی حاصل از زلزله براساس الگوی روش استاتیکی معادل صورت می پذیرد. بدین منظور به کمک تئوری روش تحلیل طیفی و از روی برش پایه کل بدست آمده از روش استاتیکی معادل مقدار نیروی برش هریک از طبقات ساختتمان را درتمامی مودهای قابل توجه تغییر شکل سازه بدست آورده و سپس با ترکیب آن برش کل برای هرطبقه محاسبه م یشود و درنهایت با قرار دادن این نیرو درمرکز جرم هر طبقه سازه را تحلیل کرده و نیروهاای مربوطه بدست می آیند.