سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا فتحی کناری – کارشناس مهندسی برق، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد عباسی اقا ملکی – کارشناس ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمود ذبیح پور – دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ابراهیم علیزاده – دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

سیستمهای هیبریدی متشکل از پیل سوختی و باتری، مجموع های از پیل سوختی با چگالی انرژی بالا و باتری با چگالی توان بالا را تشکیل م یدهند. از آنجایی که پی لسوختی به تنهایی توان پاسخگویی سریع به تغییرات ولتاژ و جریان به وجود آمده در سیست مهای الکتریکی را ندارد، برای کمک به عملکرد صحیح آن در یک سیستم، نیاز به یک منبع تغذیه کمکی نظیر باتری است تا در مواقع افزایش و کاهش شتاب و را ه اندازی اولیه از آن استفاده گردد. در این مقاله یک روش جدید پیاد هسازی سیستم هیبریداسیون پیل سوختی و باتری ارائه م ی گردد . در این سیستم به کمک مجموع های از حسگرها، توان مورد نیاز موتور در زما نهای مختلف تشخیص داده می شود و با توجه به آن، منبع تغذیه مناسب به صورت هوشمند انتخاب و کنترل م یگردد. همچنین از دیگر امتیازات این سیستم قابلیت تشخیص هوشمند اختلال در منابع تغذیه بوده و بطور خودکار در صورت نقص و یا آسی بدیدگی هر کدام از منابع، اقدام به جایگزینی منبع تغذیه دیگر م یکند. سیستم هیبریدی ارائه شده در این مقاله توان مصرفی بسیار پایینی داشته و به خاطر ابعاد کوچک و عملکرد بالا در تغذیه واحد پیشرانش و همچنین سیستم های الکترونیکی و الکتریکی بسیاری از شناورها قابل پیاد هسازی است. در این مقاله روش کنترلی پیشنهاد شده، پیاد هسازی شده و صحت نتایج عملی آن نیز در قالب شکل، نمودار و گزارش ارائه گردیده است.