سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر عادلی سرچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
غلامرضا الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس بحرودی – استادیار دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دادههای گردآوری شده از مطالعات انجام شده، حجم عظیمی از اطلاعات را به دست میدهند که تا وقتی به درستی سازماندهی نشوند، نتایج مفید و قابل اطمینانی را نشان نمیدهند. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ضمن آنکه میتواند در ساماندهی اطلاعات مربوط به مطالعاتاکتشاف ذخایر معدنی مورد استفاده قرار گیرد، توانایی آن را دارد که تهیه و تلفیق لایههای اطلاعاتی مختلف را در قالب مدلهای گوناگون، با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و به عنوان پشتیبانی برای تصمیمگیریهای فضایی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به عنوان مطالعه موردی نقشه پتانسیل معدنی در اندیس چاهفیروزه واقع در استان کرمان تهیه شده است. مراحل اصلی تهیه نقشهپتانسیل معدنی شامل تعیین فاکتورهای تشخیص کانیسازی، آمادهسازی اطلاعات، تهیه نقشههای فاکتور و تلفیق نقشهها و ارزیابی نتایج می-باشد. لایههای مورد استفاده شامل لایههای تیپ سنگشناسی، ساختار، آلتراسیون، نشانههای کانیسازی، ژئوفیزیک و ژئوشیمی میباشند. نقشههای فاکتور با استفاده از دانش کارشناسی، وزندهی و در قالب یک شبکه استنتاجی و با بکارگیری مدل همپوشانی شاخص تلفیق شدهاند.در نقشه پتانسیل معدنی تهیه شده، مناطق مستعد کانیسازی مس پرفیری در نواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه و با گسترش شمالی-جنوبی بر روی نقشه نهایی مشخص شده است. در نهایت با انطباق گمانههای اکتشافی با نقشههای پتانسیل معدنی، میزان تطابق نتایج بر اساس دو نوع کلاسهبندی نقشه پتانسیل معدنی بترتیب برابر ۷۰/۴۵ و۶۸/۶۰درصد محاسبه و انجام عملیات حفاری جدید در مناطق مستعد مشخص شده بر روی این نقشهها توصیه میشود