سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا رضائی – دانشگاه پیام نور مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق اثرات میدانهای مغناطیس متفاوت بر رشد بلورهای MnCl(2).4H(2)O بررسی شده است و بر روی طیفهای متفاوت بدست آمده، روش بررسی محاسبات مقایسه ای بین دو طیف متفاوت ترکیب MnCl(2).4H(2)O ارائه گردیده است. تا مقایسه منطقی و صحیحی بین دو طیف بدست آید.