سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود احمدی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی توکلی کاشانی – فارغ التحصیل دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایر
احمدرضا غفاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

شناسایی نقاط پر تصادف یکی از مهمترین مباحث ایمنی ترافیک بوده و تا کنون روشهای مختلفی برای آن ارائه شده است. در این مقاله روشی مبتنی بر آنالیز قابلت اطمینان برای شناسایی نقاط پرتصادف ارائه شده است. آنالیز قابلیت اطمینان دارای یک چارچوب ساماندهی شده برای در نظر گرفتن ماهیت تصادفی متغیرهای تصادفی در مسائل مهندسی است. در این مقاله با استفاده از دادههای شبیه سازی، نتایج بهکارگیری روشمورد نظر با روشهای رایج مانند فراوانی نسبی و بیزین تجربی مقایسه شده است. بر اساس نتایج این مقاله، روشهایی که اولویت بندی نقاط پرتصادف را بر اساس میانگین تعداد تصادفات انجاممیدهند، به دلیل عدم توجه به پراکندگی تعداد تصادفات در هر مکان، منجر به خطا میشوند. وارد نمودن توزیع احتمالاتی وقوع تصادفات، که نشان دهنده تمایل مرکزی و همچنین پراکندگی دادهها است،میتواند راهکاری برای جلوگیری از وقوع این خطا باشد