سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهود کلاته – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

درمقاله حاضر مدل عددی جهت بررسی و تعیین توزیع فشارهیدرودینامیکی درمخزن سد دراثرتحریک ناشی اززمین لرزه شده است باتوجه به تعدد پارامترهای موثر درنحوه تغییرات توزیع فشارهیدرودینامیک دراین تحقیق سعی شده با استفاده از روش حجم محدود به شیوه حل صریح امکان بررسی عدم تقارن شکل مخزن درتوزیع فشارهیدرودینامیک لحاظ گردد بدین منظور ازالمان های چهارضلعی با الگوی سلول مرکزی استفاده شد و باتوجه به تغییرات ناچیز فشارهیدرودینامیک درامتداد عرض مخزن با استفاده رابطه لایب نیتز با متوسط گیری در این امتداد معادله دیفرانسیل دوبعدی حاکم درصفحه مرکزی مخزن با ارضا شرایط مرزی حل گردید امکان جذب امواج فشاری توسط رسوبات کف مخزن و دیواره های جانبی و تاثیر آن برتوزیع فشارهیدرودینامیک درشرایط مرزی مورد استفاده منظور شده و همچنین شرط مرزی نسبتا دقیق برای مرز جذبی انتهای مخزن اعمال گردید.