سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید حسینی –
سینا خراسانی –
مهدی فردمنش –

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای اندازهگیری چگالی جریان بحرانی در ابررساناهای دمای بالا ارائه شده است. اندازهگیری چگالی جریان بحرانی در ابررساناها به علت مقدار بزرگ آن با دشواریهایی همراه است. توسط این روش میتوان از جریانهای کوچک برای اندازهگیری چگالی جریان بحرانی تودههای ابررسانا استفاده کرد. در این پژوهش فرض میشود جریان با سطح مقطع بسیار کوچک به نمونه ابررسانای تودهای وارد شده است و رفتار ابررسانا در برابر جریان اعمالی بررسی شده و در نهایت رابطهی مربوط به چگالی جریان بحرانی با استفاده از نمودار مربوطه به دست آورده شده است.