سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حورعلی –
غلامعلی منتظر –

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعات زیادی در زمینه سیستمهای بازیابی هوشمند و سریع انجام شده، اما مشکل بازیابی کارآمد اطلاعات هنوز کاملاً برطرف نشده است و بهبود کارآمدی آن یکی از اهداف مهم تحقیق در زمینه سیستمهای بازیابی اطلاعاتاست. سیستمهای بازیابی اطلاعات مبتنی بر کلید واژه، عموماً پاسخهای مفید و مشخصی به کاربرانی که واژگان کلی در پرسمان خود وارد می کند، نمی دهند. از سوی دیگر، این سیستمها، اغلب مشکلاتی را در زمینه دقت و یادآوری دارند. اخیراً تحقیقاتی در زمینه یکپارچه سازی هستان نگار و بازیابی اطلاعات در وب معنایی انجام شده است. هستان نگارهای قطعی به دلیل فقدان وجود مرزهای مشخص بین مفاهیم یک حوزه، توانایی کافی برای نمایش و بازیابی اطلاعات غیر دقیق را ندارند. به منظور مواجهه با اطلاعات مبهم، یک راه حل ممکن، ترکیب دانش فازی در هستان نگار است. به منظور بازیابی کارآمد و موثر اطلاعات غیر دقیق و برطرف سازی مشکلات فوق، در این مقاله رویکرد نوینی برای ساخت هستان نگار فازی با دو درجه عدم قطعیت ارائه شده است. در این رویکرد، با در نظر گرفتن دو درجه عدم قطعیت، مدل ترکیبی جدیدی بر اساس نظریه فازی و اعداد فازی ذوزنقهای ارائه شده است و در نهایت هستان نگار جدیدی همراه با درجه تعلق واحد برای هر رابطه حاصل شده است. بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی این هستان نگار با استفاده از رویکرد بسط پرسمان در اسناد مرتبط با حوزه مهندسی نگهداری نرم افزار، نشان دهنده دقت بالاتر این هستان نگار در بازیابی اطلاعات است