سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید رزمجوی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پیمان معلم – دانشکده فنی دانشگاه اصفهان
محسن عشوریان – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
بی بی سمیه موسوی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

برای بهدستآوردن یک سیستم اتوماتیک دستهبندی سیبزمینی بهطوریکه بدون اشتباه و بهطور مداوم به کارخود ادامه دهد، نیازمند یک سیستم بینایی ماشین جهت انجام عمل نظارت میباشیم؛ در حال حاظر چندین مورد روش دسته بندی در خارج از کشور یافت شده که با عملیات ساده طوری به جداسازی سیبزمینی پرداختهاند که اگر مقداری پایگاه داده تغییر یابد دیگر نمیتوان مورد استفاده قرار داد. به همین دلیل ما برآن شدیم تا به طراحی سیستمی بپردازیم که بتواند در شرایط گوناگون و با پایگاههای داده مختلف به پاسخ مناسبی دست یابد و این به نوبه خود یعنی ورود محاسبات نرم در این حوزه. در این مقاله، بااستفاده ازترکیب الگوریتم فازی و بهینهسازی ازدحام ذرات روش جدیدی برای جداسازی سیبزمینی ارائه شده است. درروش پیشنهادی، بعد از گرفتن فاصله میان پیکسل تصویر و پیکسل مشخص کننده سیبزمینی، از توابع عضویت فازی میزان تعلق یک پیکسل به پیکسل واقعی سیبزمینی، تعیین میشود. پس از آن برای به دست آوردن سیبزمینی آن را آستانهگیری میکنیم و سپس آستانهگیری را با روش الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات نیز انجام میدهیم. نتایج نشان میدهد که این الگوریتم نسبت به حالت دستی قدرت بیشتری را داراست و با نرخ تشخیص صحیح بسیار بالا، یکی از بهترین روشهای طراحی شده در حال حاضر جهت جداسازی سیب زمینی میباشد