سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود مصدق خواه – استادیار دانشگاه جامع امام حسین
بهروز فرهادزارع – کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی جامع امام حسین
هاتف فتوحی – کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی جامع امام حسین
مصطفی زارعی – کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حس

چکیده:

یکی از ضعفهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی واحدهای تصمیمگیری آن است که ممکن است چندین واحد با کارایی ۱ به دست آید. بنابراینDEA یک روش رتبه بندی کامل به شمار نمیرود. از طرفی این روش در صورت وجود وابستگیهای احتمالی بین معیارهای تصمیم گیری، قادر به اعمال آنها نمیباشد. بنابراین میزان کارایی واحدها نمیتواند به تنهایی بهعنوان پارامتر قابل اعتمادی در انتخاب واحد برتر منظور شود. از طرفیANP که قادر به اعمال کلیه وابستگیها ازجمله وابستگی معیارها به یکدیگر است، در انتخاب واحد برتر، کارایی آنها را در نظر نمیگیرد. بنابراین هدف از این مقاله ارائه یک روش ترکیبی ازANP و DEA به منظور استفاده از مزایای هردو روش برای رتبه بندی مناسب واحدها میباشد، به نحوی که وابستگی معیارها و نیزکارآیی واحدها به طور همزمان در نظر گرفته شود. علاوه بر این، برای بهبود محاسبات روشANPبعد از تشکیل سوپرماتریس موزون، به جای به دست آوردن حد سوپرماتریس، یک الگوریتم ابتکاری برای بدست آوردن وزنهای نهایی نسبی عناصر پیشنهاد میگردد. این الگوریتم دارای دقت بالابوده و برخی از معایب روشANP را برطرف میکند. روش مذکور در رتبهبندی تأمینکنندگانمواد اولیه در یکی از واحدهای تولید مخازن نفتی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن بررسی شده است