سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور ، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانش
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار ، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم دهقانی – استادیار، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یک روشStaMPS جدیدPS-InSAR است که بر خلاف تمام الگوریتم های ارائه شده تا قبل از آن قابلیت انتخاب پراکنش کننده های دائمی ۳ را بدون نیاز به دانش اولیه مدل جابجایی آ نها و حتی در مناطق خارج شهری دارد . در این روش برای انجام عملیات بازیابی فاز ۴ نیاز به برقراری شرط نمونه برداری نایکوئیست ۵ است که در مناطق با نرخ جابجایی بالا این شرط مورد نیاز نقض می شود . در روش پیشنهادی با علم به این که بخش قابل توجه جابجایی رفتار خطی در زمان دارد، پس از تقریب بخش خطی جابجایی به روش پریودوگرام ۶ برای هر پراکنش کننده ی دائمی سهم فاز ناشی از آن از فاز اولیه کم و پس از بازیاب ی فاز به فاز بازیاب ی شده اضافهمی شود. روش پیشنهادی در منطقه ی جنوب غربی دشت تهران با استفاده از تصاویرENVI-SAT اجرا شد ونرخ جابجایی برآوردی با نرخ استخراجی از تصاویر مسیر ۷ مجاور و با روشSBAS مقایسه شد که مقدارmm/year mm/year22/9 به عنوان انحراف از معیار موفقیت روش پیشنهادی در بهبود الگوریتمStaMPS را نشان می دهد.