سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مرکز نحقیقات تکنولوژی و دوام
امیررضا پیلوار – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
مهدی مهدی خانی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
فرامرز مودی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مرکز نحقیقات تکنولوژی و د

چکیده:

تا به امروز آزمایشهای مختلف نفوذ تسریع شده یون کلراید برای اندازه گیری مقاومت بتن در مقابل حمله کلرایدی، مورد استفاده قرار گرفته اند. به طور کلی، در اکثر این روشها یک وجه نمونه بتن در مجاورت محلول حاوی یون کلراید قرار داده می شود و وجه دیگر آن در مجاورت محلولی فاقد یون کلراید قرار میگیرد. سپس میان دو وجه نمونه بتنی اختلاف پتانسیلی ایجاد شده و در نتیجه آن یونهای کلراید با سرعت بیشتری به داخل نمونه بتنی نفوذ مینمایند. در تمامی این روش ها، یا نتایج متاثر از اندازه تغییرات رسانایی مایع منفذی بتنهای مختلف می باشد که این شاخصها الزاماً متناسب با ضریب انتشار در حالت پایدار نیستند و یا آزمایشها بسیار زمان بر میباشند تا انتشار یون کلراید اتفاق افتد. بر اساس اصول الکتروشیمیایی، روش تسریع شده رسانایی کلراید در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارئه شده است. این روش کاملا مستقل از رسانایی مایع منفذی بتن می باشد. همچنین دارای رویکرد تئوری واضح و دقیق برای به دست آوردن ضریب انتشار در حالت پایدار می باشد. قبل از اندازه گیری رسانایی نمونه ها، باید آنها را توسط محلولNaCl30% اشباع کرد. با اشباع کردن نمونهها توسط محلول با رسانایی بالا، مایع منفذی نمونه- ها دارای رسانایی یکنواختی میشود. نمونه های مختلف بتن به علت ساختار متفاوت منافذ، قابلیت رسانایی مختلفی دارند. میزان رسانایی اندازه گیری شده مرتبط با ضریب انتشار می باشد