سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرسول میرقادری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
محمد مطلبی نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، د

چکیده:

در طراحی اغلب سازه ها از سیستم های باربر جانبی در راستای دو جهت اصلی و متعامد ساختمان استفاده میشود . در این سیستمهای باربر جانبی،عملکرد ستون بهعنوان عنصر اصلی در تحمل تقاضا های مقاومتی و عملکردی حاصل از زلزله در هر دو راستای عمود بر هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از آن جا که در محل تلاقی سیستم های باربر جانبی تأمین سختی و مقاوت کافی در دو راستای متعامد با پیچیدگی های خاص همراه است، استفاده از مقاطع با رفتار مشابه حول هر دو محور اصلی برای ستون ها ضروری به نظر می رسد. مقاطع صلیبی دارای رفتار مشابه در هر دو راستا می باشند و در ظاهر بدلیل باز بودن مقطع، انجام اتصالات مرتبط با ورق های پیوستگی و اتصالات تیر به ستون سهل تر به نظر می رسد. به طور معمول از المان تیر-ستون معمولی برای تحلیل سازهها با ستونهای صلیبی استفاده میشود. ممان اینرسی این مقاطع نیز برابر مجموع ممان اینرسی مقاطعI شکل تشکیل دهنده آن در نظر گرفته میشود و فرض میشود توزیع لنگر در این مقاطع بر اساس سختی این عناصر انجام میشود در این تحقیق با استفاده از تحلیلهای عددی غیرخطی محدوده اعتبار این فرض مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین تأثیر جزئیات اتصال بر چگونگی توزیع لنگر در مقطع، مورد بررسی قرار میگیرد. در پایان جزئیات جدید برای تقویت ناحیه چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی ارائه میشود و اثر آن بر بهبود چگونگی توزیع لنگر بین اجزای مقطع نشان داده میشود.