سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا صادقی راد – دانشجوی دکتری رشتهی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
سیدحمید میرمحمدی – استادیار دانشکدهی مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی، برنامهریزی و کنترل موجودی میباشد. امروزه اکثر سیستمهای تولیدی و خدماتی وصنعتی از یک سیستم مدیریت موجودی بهره میبرند. طراحی سیستم موجودی برای تعیین مقدار بهینه یا نزدیک به بهینهی سفارش و نقطهیسفارش دهی مجدد میتواند در افزایش سودآوری و به خصوص در کاهش هزینهها، نقش بسیار مهمی داشته باشد. این مقاله در ارتباط با یکسیستم موجودی میباشد که به صورت پیوسته مورد ارزیابی قرار میگیرد. حالت چند کالایی به همراه محدودیت منبع در نظر گرفته شدهاست. محدودیت منبع در نظر گرفته شده، بودجهی در اختیار برای خرید کالاها میباشد که میتواند برای خرید همهی کالاها مصرف شود. تقاضامشتریان دارای توزیع گسستهی پواسون میباشد و سفارشات بعد از زمان انتظار ثابت در اختیار سیستم موجودی قرار میگیرد. هدف تعیین مقدارسفارش و نقطهی سفارشدهی مجدد میباشد به طوری که هزینهی کلی سیستم حداقل گردد. یک روش ابتکاری برای تعیین سیاست سفارش دهی r,Q) ارائه گردیدهاست. این روش از دو مرحله تشکیل شدهاست که مرحلهی اول بر اساس کاهش موقعیت موجودی میباشد. در صورت بهینه نبودن جواب مرحلهی اول، در مرحلهی دوم از جستجوی محلی استفاده میشود. با مثالهای عددی نشان داده شدهاست که روش پیشنهادی در مقایسه با روش موجود، هزینهی کلی را به مقدار بیشتری کاهش میدهد