سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد قره باغی – کارشناس ارشد مهندسی سازه
عیسی سلاجقه – استاد مهندسی سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهت محاسبه ی ضریب شکل پذیری و میزان خسارت اعمالی به اعضای سازه ای به هنگام بارگذاری نیاز به محاسبه پارامترظرفیت انحنای نهایی مقطع ضرورت پیدا می کند این مقاله به محاسبه ظرفیت انحنای نهایی مقطع ستونهای بتن آرمه در سطوح متفاوت بار محوری می پردازد دراین خصوص به ازای شرایطی چون تغییرات در ابعاد درصد فولاد طولی همچنین اثرات ناشی از تغییرات مقدار نیروی محوری مقطع ظرفیت انحنای نهایی محاسبه شده است جهت محاسبه ی این پارامتر از رابطه ی فردیس در زمینه روشهای تحلیل مقاطع بتن آرمه استفاده شده است که پس از محاسبه ی آن به بررسی نتایج و اثرات ناشی از شرایط ذکر شده پرداخته شدها ست.