سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید مرادلو – دانشجوی دکتری برق قدرت – دانشگاه صنعتی اصفهان
ستاره شریفیان – دانشجوی کارشناسی برق مخابرات – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی ارائه شده است که در آن برای تعین سهم نسبی شبکه و مصرف کننده در ایجاد اعوجاجهای هارمونیکی جریان و ولتاژ در باسبارPCC کمتر ین نی از به اطلاعات دقیق در مورد امپدانس هارمونیکی مصرف کنند ه ها وجود داشته باشد. در روش پیشنهادی ابتدا با استفاده از روش جمع آثار و تعاریف سهم هارمون یکی، شاخصهای جد ی دی تعریف و الگوریتمی ارائه م ی شود . سپس با طراحی ی ک سیستم مناسب مبتنی بر منطق فازی و ترکیب آن با الگور یتم پیشنهادی، سهم نسبی شبکه و مصر ف کننده در ایجاد اعوجاجها به صورت تقریبی مشخص م یشوند. با استفاده از روش پیشنهادی بر خلاف روشهای مشابه ، در ه یچ ی ک از حالتها نیاز به مقادیر دقیق امپدانسهای هارمونیکی مصرف کننده نبوده و برآوردی خوبی از سهم طرفین حتی در حالتها یی که سهم ها به هم نزدیک باشند ارائه م یشود. همچنین با استفاده از شبیه سازی شبکه توزی ع صنعتی ۱۳ باسه IEEE بر رو ی نرم افزار DIGSILENT اعتبار و ویژگیهای روش پیشنهادی بررسی میگردد.