سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصراله مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس گروه کامپیوتر
مهدی صادق زاده – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اصطلاح بافت در لغت به معنای سطحی از یک ماده بافته شده می باشد ودرمورد تصاویری به کارمی رود که حاوی یک یا چندین الگوی تکراری باشند هدف از بکارگیری تکنیکهای تقطیع بافت در یک تصویر جداسازی اشکال موجود از یکدیگر و یا از زمینه آنها می باشد این تکنیک ها مناطقی از تصاویر شامل بافتهای گوناگون را یافته و هر بافت را با سطح خاکستری مختص خود جایگزین می کنند دراین مقاله رهیافتی جهت افزایش کیفیت تقطیع با استفاده از الگوریتم های ژنتیک نسبت به روشهای کلاسیک تقطیع بافت مانند روشهای ماتریس هم وقوعی و میدان تصادفی مارکوف ارائه شده است همچنین بههمراه ارائه چگونگی پیاده سازی الگوریتم تقطیع نتایج بدست آمده برروی تصاویرمونتاژ شده بانک تصاویر استاندارد brodatz مورد بررسی قرارگرفته است.