سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رمضانی لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو
حبیب رجبی مشهدی – دانشیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرا
مرتضی رحیمیان – دانشجوی دکتری گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

قدرت بازار از جمله مسائل مهم و تأثیر گذار بر روی کارآیی بازارها است که تأثیر نامطلوبی بر روی رقابت وراندمان بازار میگذارد. بر همین اساس تشخیص قدرت بازارامری مهم و حیاتی برای بهرهبردار سیستم است تا بتواند بااتخاذ سیاستهای مناسب، قدرت بازار را کاهش دهد. یکی از مباحث مطرح شده برای پی بردن به وجود پتانسیل قدرت بازار مسأله میزان تمرکز موجود در بازار برق است . شاخصHHI١از جمله معروفترین شاخص هایی است که برای تعیین میزان تمرکز موجود در بازار استفاده می شود . در این مقاله جهت دستیابی به تخمین دقیقتری از میزان تمرکز بازاربرق، مسأله مرزهای تمرکز با توجه به اطلاعات تجربی ازروند قیمتدهی تولید کنندگان فرمولبندی میشود . با حل – مسأله مرزهای تمرکز بازهای برای شاخصHHIبدست می آید. با در نظر گرفتن اطلاعات قیمتدهی شرکتکنندگان درمسأله مرزهای تمرکز می توان به تخمین دقیق تری برای شاخصHHI دست یافت. شبکه مورد مطالعه، برگرفته شده میباشد.