سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید مرادلو – دانشگاه صنعتی اصفهان
ح-میدرضا کارشناس – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله روش جدید ارائه شده است که در آن برای شناسایی عامل غالب در ایجاد اعوجاج های هارمونیکی جریان و ولتاژ در باسبار PCC، حداقل نیاز به اطلاعات دقیق در مورد امپدانس های هارمونیکی مصرف کننده وجود داشته باشد. در روش پیشنهادی، با استفاده از رش جمع آثار و تعریف سهم هارمونیکی ارائه شده در آن، و نیز ترکیب این تعاریف با الگوریتم به کار رفته در روش امپدانس مرزی، شاخص های جدیدی تعریف گردیده و الگوریتمی ارائه شده است. با استفاده از این الگوریتم در شناسایی عامل غالب در ایجاد اعوجاج ها، بر خلاف روش امپدانس مرزی در هیچ یک از حالت ها نیاز به مقادیر امپدانس های هارمونیکی مصرف کننده نبوده و احتمال تشخیص نادرست در شناسایی عامل غالب حتی در حالت هایی که سهم طرفین این باسبار به م نزدیک باشد، وجود ندارد. این موضوع به وسیله مقایسه روش پیشنهادی با روش امپدانس مرزی نشان داده شده است.