سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدابراهیم حاجی آبادی – دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی –
مصطفی حسین پور –
محسن صدر – شرکت برق منطقه خراسان

چکیده:

از پیچیدگی های مرتبط با محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان شبکه، چگونگی مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان و بررسی اثر آن ها بر شاخص های قابلیت اطمینان سیستم قدرت می باشد. لذا در این مقاله تبادلات بینمنطقهای توان به سه حالت مدل سازی شده است. در حالت اول فرض میشود که تبادلات بین منطقهای توان بصورت بار با منحنی تدوام بار و اولویت تامین مشخص باشد. در حالت دوم فرض شده است که در تبادل بینمنطقهای، همواره تزریق توان از شبکه مجاور به شبکه اصلی صورت میگیرد. در این حالت، با فرض آگاهی از وضعیت شبکه مجاور، مدل واحد کمکی معادل توسعه داده شدهEEAU)برای اولین بار در این مقاله ارائه میگردد. حالت سوم مدل سازی تبادلات بین منطقه ایتوان می باشد که گاهی بصورت بار و گاهی بصورت تولید عمل می نمایند و علاوه بر آن اطلاعی از وضعیت سیستم قدرت مجاور در دسترس نباشد. در این مقاله روشی جدید جهت مدل سازی اینگونه تبادلات و بررسی اثر این تبادلات بر شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه قدرت ارائه گردیده است