سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی تقی زاده – دانشگاه صنعتی شیراز
مجید نیری – دانشگاه صنعتی شیراز
اسماعیل محبوبی مقدم – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای کنترل فیلتر اکتیو برای حذف هارمونیک های مزاحم و ارتقاء ضریب توان سیستم به مقدار واحد با استفاده از تئوری تعادل قدرت ارائه شده است. این روش که به تخمین جریان های مرجع منبع م یپردازد، به گونه ایی عمل م یکند که منبع، فقط مولفه اصلی جریان را به بار تحویل دهد و مولفه های دیگر که هارمونیکی هستند توسط فیلتر اکتیو تامین شوند. با ایجاد تغییرات در استراتژی کنترلی تئوری تعادل توان، روش کنترلی بدست آمده است که موجب کاهش ۱ ساق از ۳ ساق مبدل شده در نتیجه باعث کاهش اندازه و هزینه فیلتر اکتیو شده است . کارایی روش کنترلی با تغییر دادن سطح بار هارمونیکی و قرار دادن بار های هارمونیکی متفاوت در هر فاز مورد بررسی قرار گرفته است. در شبیه سازی مربوط به این روش ویژه کنترلی امپدانس مسیر تا حد امکان اهمی- سلفی در نظر گرفته شده است تا کمترین جریان هارمونیکی نیز اثر خود را بر روی ولتاژ نشان دهد . با انجام شبی هسازیهای مربوطه، استراتژی جدید کنترلی پیاده شده بر روی فیلتر اکتیو و سیستم تحت بررسی مورد ارزیابی قرار م یگیرند. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارایی خوب روش پیشنهادی نسبت به روش های مرسوم دیگر در کنترل فیلتر اکتیو است.