سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد شهرآئینی – دانشجوی دکتری بر ق- قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین جاویدی – استاد گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدصادق قاضی زاده – عضو هیئت علمی گروه برق، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

شبکه کنترل شبک هایست که برای پایش سنسور ها، کنترل کنترل کننده ها، ارتباط مطمئن، مدیریت کارکرد های سیستم، و دسترسی کامل به داد ههای شبکه طراحی شد هاست. شبکه کنترل سیستم قدرت با توجه به گستردگی جغرافیائی به عنوان شبکه گسترده کنترل شناخته می شود. با توجه به حساسیت فرآیند های کنترلی که توسط این شبکه ها پایش و کنترل می شوند، پارامتر های تاخیر ارتباطی و قابلیت اطمینان این شبک هها؛ به دو پارامتر حیاتی در شبکه های کنترل سیستم قدرت تبدیل می شوند. هدف از این مقاله ارائه یک روش جدید برای مقایسه شبکه های گسترده کنترل با یکدیگر است. برای انجام این کار ابتدا این دو پارامتر در شبکه های گسترده کنترل بررسی و روشی برای محاسبه آنها ارائه می شود. سپس روش جدیدی برای مقایسه شبکه های گسترده کنترل با دو معیار تاخیر و قابلیت اطمینان معرفی می شود. برای اثبات کارائی این روش، دو شبکه کنترل پیشنهاد شده برای سیستم تست ۳۰ باسIEEE با یکدیگر مقایسه می شوند و روش پیشنهادی؛ شبکه مطمئن تر با تاخیر ارتباطی کمتر را مشخص می کند