سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا زمانی کازرونی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران
میرمحسن پدرام – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم کرج، ایران
محمدحسین یکتایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، ایران

چکیده:

توسعه وب معنایی در چند سال گذشته و نقش هستان شناسیها به عنوان چهارچوب اصلی آن، توجه زیادی را به هستانشناسیها و مسائل مربوطه به این مسئله در جوامع علمی در پی داشته اس ت. توسعه وب معنایی وابسته به توسعه روشها و الگوریتم هایی است که ساخت هستان شناسی را بهبود میدهند. با توجه به اینکه یادگیری طبقه بندی یکی از مراحل اصلی یادگیری هستان شناسی است و اندازه گیری تشابه معنایی کلمات یک زمینهتحقیقاتی بسیار مهم در پردازش زبان طبیع ی، بازیابی هوشمند، خوشه بندی و دسته بندی اسناد و غیره می باشد، سعی میشود تا یک معیار کامل برای اندازهگیری تشابه معنایی ارائه گردد. از آنجا که اکثر روشهای پردازش متن با چالش خلوتی داده روبه رو هستند، علاوه بر اسناد متنی، از وب نیز به عنوان بزرگترین و کا ملترین انباره متنی برای حل این مشکل استفاده خواهد شد. روش پیشنهادی، بر استفادهی همزمان از وب، همرخدادی در اسناد متنی و هستان شناسیWordNetمبتنی است . برای ارزیابی معیار تشابه پیشنهادی، از طبقه بندیهای رایج در وب مثل yahoo یا Dmoz بهره خواهیم برد