سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نازلی مدینه ای – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با توجه به نگرشی نو ین روی تخصیص کاهش تلفات سیستمهای توزیع بین واحدهای تولید پراکنده، به ارائه سیاستی نوآورانه از سوی شرکتهای توزیع به منظور تشویق و قیمتدهی به شینهای متصل به این واحدهای تولیدی در شبکه توزیع با توجه با سهم هر یک در کاهش تلفات سیستم پرداخته شده است . مکانیز می منطقی برای تعیین LMP در شینهای تولیدی ارائه گردیده است. همچنین به منظور توسعه سیاست پیشنهادی برای مشخص کردن حالت سیستم در هر ساعت، راه حل تکرار کننده جدیدی با در نظر گرفتن تابع هزینهی هر واحد تولید پراکنده ارائه شده است . برای نشان دادن برتری روش ارائه شده، الگوریتم قیمتدهی ناحیهای پیشنهادی با روش قیمتدهی حاشیهای در شبکههای توزیع مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آنست که روش پیشنهادی ابزار قدرتمندی برای شرکت توزیع به منظور اعمال کنترل روی واحدهای تولید پراکنده و میزان تولید آن ها در شبکه است.