سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم بهرامی پناه – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم ایران
حبیب اله رئوفی – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم ایران
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم ایران

چکیده:

با ناحی های شدن سیستم قدرت، امنیت شبکه تحت تأثیر قرار گرفته است. امنیت یک سیستم قدرت عبارت است ازمیزان مقاوم بودن آن سیستم برای تحمل اغتشاشات ناگهانی بدون آنکه تأثیر قابل ملاحظه ای در کیفیت و کمیت قدرت دریافتی از شبکه ایجاد کند. با ناحی های شدن س یستم قدرت عملکرد هر ناحیه مستقل بوده و هر ناحیه مسئول امور مربوط به ناحیه خود م یباشد. یکی از این مسئولی تها حفظ امنیت داخلی ناحیه مربوط به خود م یباشد. علاوه بر آن این نواحی مستقل توسط خطوط ارتباطی ۱ به یکدیگر متصل میباشند. در نتیجه هر کدام از نواحی نه تنها مسئول حفظ امنیت داخل ناحیه خودم یباشد بلکه تا حد امکان با ی د مانع از تأثیرپیشامدهای اتفاق افتاده درون ناحیه خود بر نواحی دیگر شود.بدین منظور نیاز به بررسی و تحلیل امنیت بر مبنای پخ شبارغیرمتمرکز است . با ناحیه ای شدن س یستم قدرت د یگررو شهای تحلیل پخ شبار متمرکز سنتی پاسخگو نمیباشد .درنتیجه رو شهای متعددی برای اجرای پخ شبار درس یستم قدرت چند ناحی های تاکنون ارائه شده است که در این مقاله از روش ارائه شده در مرجع [ ۱] با نامDFDLF2 بهره گرفتهشده است.ذکر این نکته ضروری است که در این مقاله منظور از واژه امنیت، انجام عملیات محاسباتی امنیت ۳ نمی باشد و صرفاً به معنای وقوع پیشامد ۴ و بررس ی اثرات آن پیشامد بر روی نواحی دیگر با تکیه بر الگوریتم پخش بار غیر متمرکزDFDLFو قابلیت این الگوریتم برای تحلیل های امنیتی می باشد. . در این مقاله، روشی جدید و کاربردی برای تحلیل امنیت در سیستم های قدرت چندناحی های ارائه می شود که قابلیت کنترل تبادلات بی نناحی های را نیز دارد. این الگوریتم با استفاده از نرم افزارMATLABبر روی یک سیستم دوناحیه ای پیاده سازی شده و نتایج حاصل بر درستی این عملکرد الگوریتم صحه می گذارد.