سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهریار افندیزاده – دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران
نسترن معروف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دان
نوید کلانتری – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پایانههای اتوبوس محل استقرار مبدأ بسیاری از خطوط اتوبوسرانی بوده و تأثیر بسزایی در وضعیت ترافیک و چهره شهر دارند. به گون های که جانمایی نامناسب پایانهها در شهر نه تنها بر عملکرد شبکه ترافیکی پیرامون و شبکه اتوبوسرانی اثر منفی برجای میگذارد، بلکه اثرات زیانباری بر ساختار شهر و بافت شهرسازی خواهد گذاشت. از این رو اهمیت مکانیابی پایانه با در نظر گرفتن تلفیق معیارهای شهرس ازی و ترافیکی آشکار میشود. در این مقاله روشی ابتکاری با به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل این مسأله ارائه شده است. همچنین از الگوریتم مسیریابی داکسترا و نیز روش نظرسنجی استفاده شده است.