سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر طریقت – دکتری سازه، استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران
خالد خالدی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

به منظور در نظر گرفتن غیریکنواختی مصالح واقعی بتن و مدلسازی میان ساختار بتن در تحلیلهای مکانیکی، روشی بنام پردازش تصاویر دیجیتال بر اساس روش اجزاء محدودDIP-FEMارائه شده است. در این روش دادههای حاصل از پردازش تصاویر دیجیتال به دادههای برداری تبدیل شده و سپس از دادههای برداری و روشهای عددی معمول برای تحلیل بهره گرفته میشود. از دو روش ناحیهبندی ۲ و روش آشکارسازی لبه ۳ برای شناسایی فازهای مصالح در عکسهای دیجیتال تهیه شده از مصالح بتن بهره بردهایم. برای تبدیل میانساختار دیجیتالی مصالح بتن بهفضای برداری و تحلیل اجزاء محدود، از نرمافزارهای ABAQUS و R2V ،MATLAB استفاده شده است. تحلیل تنش خطی نشان میدهد که غیریکنواختی مصالح و توزیع تنش، در ساختار چندجنسی تأثیر گذار است.